Thẻ: lòng tôn kính Phật

Phước này lớn lắm!

Ta thấy có những người trên đời làm điều sai quấy, bị mọi người khinh chê, bị luật pháp xử tội. Ta tự hỏi sao họ không chịu kềm chế tham sân để đến nỗi phải làm điều bậy làm chi? Nhưng nếu ta...
Read More

Đúng với chánh pháp

Sự khác nhau giữa tu hành đúng với chánh pháp và sai với chánh pháp khác nhau ra sao? Nếu tu hành đúng với chánh pháp thì ta sẽ được những lợi ích sau đây: – Bắt đầu tin và hiểu luật nhân quả...
Read More

Hiểu về tâm mình

Ta hãy so sánh hai cách hiểu về tâm của mình và đánh giá xem cách nào có lợi hơn nhé. Một là cho rằng tâm mình rất cao siêu, giống như Phật, có sẵn Phật, tức là Phật, không sinh không diệt, chẳng...
Read More

Cao siêu

Các thầy, các phái, các dòng thiền trong nước và ngoài nước thi nhau nói những điều cao siêu để thu hút tín đồ. Đâu biết rằng càng nói cao siêu càng làm cho Phật Pháp mau suy tàn, nhất là ngày nay đi...
Read More

Hãy nhớ rằng…

Hễ có mặt trên cuộc đời này là bước trên nỗi khổ… Mà nếu ta quyết tâm bước vào con đường đạo thì cũng phải đối diện với vô số thử thách, khó khăn, không có đường nào nhàn nhã cả. Hễ không tu...
Read More

Thờ kính

Theo nhân quả, nếu ta thờ kính bậc thánh thì ta được phước rất nhiều. Nếu ta thờ kính kẻ phàm phu tầm thường thì ta chẳng được phước gì cả (trường hợp thờ kính tổ tiên thì có đạo đức con người). Nếu...
Read More