Người phụ nữ cúi chào vị thầy già rồi hỏi: – Thưa thầy, hôm nay chùa còn cúng sao không ạ? Ông thầy già lui cui lục lọi kinh sách bề bộn cũng không nhìn lại người phụ nữ, đáp: – Chùa này không...