Thẻ: công phu Thiền Định

Kết nối thiêng liêng

Ta là đệ tử của Phật, cảm nhận được sự thiêng liêng mầu nhiệm của Tam Bảo trong cuộc sống của mình. Biết bao nhiêu đạo lý cao đẹp của Phật thấm đẫm trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta biết tu...
Read More

Lộ trình

Mục tiêu của Thiền trong đạo Phật là chứng đạt Vô ngã, chấm dứt Vô minh, Giải thoát Giác ngộ, thành tựu Tam minh Lục thông. – Muốn đạt được mục tiêu này thì phải đi hết con đường Chánh định gồm từ Sơ...
Read More

Môn đạo đức

Ta mong ước chương trình học từ tiểu học đến đại học đều có môn Đạo đức. Môn này được biên soạn công phu, hấp dẫn, thực tế, khiến cho ai cũng thích học. Môn này phải được xem là quan trọng hơn cả...
Read More