Hỏi: Tại sao chúng ta không làm cái mình muốn, mà lại làm cái người khác muốn (nhu thuận) thì mình có hạnh phúc? Đáp: Mục tiêu của đạo Phật là Vô ngã. Nên Vô ngã là hạnh phúc chân thật, chứ không phải...