Lúc này Phật giáo đang chịu nhiều áp lực, tai tiếng, có thể dẫn đến suy thoái nếu ta không cố gắng vượt qua. Trước hết, theo tinh thần của đạo Phật, ta phải nhận lỗi về mình, rồi sau đó sẽ nhận định...