Âm là khuất kín khó thấy Dương là bộc lộ dễ thấy Hai lòng bàn tay ngửa lên là Dương Hai lòng bàn tay úp xuống là Âm. Nhón chân rướn người cao lên là Dương Rùn gối thấp người xuống là Âm Hít...