Mục đích của chữ viết là ghi lại tiếng nói. Từ âm thanh của tiếng nói biến thành hình dạng nét chữ có một khoảng cách lớn, cần phải có giao ước với nhau trực tiếp. Tôi viết nét thế này thì anh đọc...