HỎI: Thưa thầy, con chưa có gia đình nhưng cứ bị vướng vào tình dục không chính đáng. Con biết đó là lỗi, nó cứ đè nặng tâm hồn và cuộc đời con. Khi con biết đạo rồi, con nghĩ điều đó không đáng...