Chiến thuật để lật đổ một chính quyền, một lãnh đạo, một giáo hội là làm sao tạo nên đa số rất đông căm ghét đối tượng đó. Muốn có được rất nhiều người căm ghét thì phải tổ chức ra cả một lực...