Tôn giáo có hai đặc điểm trái ngược. Một là có vẻ cao hơn cả phạm trù quốc gia vì tôn giáo nào cũng nói các lý thuyết về thần thánh trên trời cao. Tâm hồn đã hướng về trời cao thì quốc gia...