Thế giới đã có luật cấm ngược đãi thú vật lâu rồi mà Việt Nam ta vẫn chưa có. Đây là sự lạc hậu về văn minh. Ta phải có luật cấm ngược đãi thú vật càng sớm càng tốt. Luật đó sẽ có nhiều điều khoản, nhưng có...