Vốn 

Sau khi nghiên cứu khá hoàn chỉnh rồi thì chúng ta tổ chức hội thảo về việc trồng rau sạch, ý nghĩa nhân văn xã hội, khả năng lợi nhuận kinh tế, mời nhiều cư sĩ tham gia để hỗ trợ vốn thực hiện. Hội thảo gặp mặt cũng được, trên mạng cũng được. Cần có đạo tràng Phật Quang đứng ra quan sát bảo đảm sự lương thiện trong việc chi thu. Như vậy sẽ huy động được vốn vì các Phật tử thấy việc có ý nghĩa sẽ góp tay.

0 Shares