Bilingual expression

0 Shares

Xin vui lòng viết gì lên facebook đều bằng song ngữ, tự mình dịch lấy. Có sai thì huynh đệ sẽ sửa cho nhau. Ai không chịu viết song ngữ thì mình nghỉ chơi đi ạ.

Please write everything in both languages. Our friends and brethen will correct our mistakes. Unfriend those who keep writing in Vietnemese only.

0 Shares
0 Shares