Có những người không tôn kính Phật nhưng lại cho mình không chấp. Chúng ta cẩn thận đừng bị ảnh hưởng bởi những luận điệu đó nhé. Phải cẩn thận tôn kính Phật trong từng ý nghĩ nhỏ nhặt, lời nói nhỏ nhặt, và hành vi nhỏ nhặt. Lòng tôn kính Phật là đạo đức mà cũng là phước đức. Thế lực muốn phá Phật Giáo cũng tìm cách tấn công lòng tôn kính Phật của chúng ta mà thôi.

Còn những ai tưởng mình không chấp thật ra là không hiểu rõ nhân quả nên không biết sợ, kệ họ, phần mình phải sắt son và bảo vệ lòng tôn kính Phật cho nhau.

0 Shares