0 Shares

Tâm lý chung là khi nghe có vị nào đắc đạo thì chúng sinh phấn khởi hướng về. Lợi dụng nguyên tắc này mà các thế lực chính trị tà ngụy hay dựng lên nhân vật này nhân vật kia tự xưng cao siêu thần thánh đắc đạo để thu hút quần chúng. Họ có cả một lực lượng truyền thông hùng mạnh tỏa ra tuyên truyền khắp nơi. Vì thế rất nhiều người ngây thơ dễ tin đã mắc bẫy.

Thời gian qua cũng có một vị xưng chứng A la hán khiến cho nhiều người vui mừng tin theo. Vị này đưa ra đường lối khổ hạnh độc cư càng làm cho mọi người tôn sùng. Vị đó cũng bài bác hết khắp Phật Giáo chỉ cho mình là đúng khiến cho đệ tử bắt chước kiêu mạn chê bai tất cả. Vị đó bắt đầu nói ngược với Phật phủ nhận ba cõi sáu đường khiến cho đệ tử bất kính chư tổ sư. Không lễ Phật, không tụng kinh, không làm phước.

Nhưng sau đó ai tu theo đều bị tình trạng là hết phước, mất lòng tôn kính Phật, không làm gì có lợi cho chúng sinh, mặt mày xuống sắc, tinh thần khủng hoảng. Nhưng cứ cho mình là nhất trên đời.

Chúng ta cẩn thận đừng để bị lôi kéo. Một lần sai rồi nhiều kiếp khó sửa.

0 Shares
0 Shares