Giặc bày đủ chuyện độc thâm,
Để làm ta mất đạo tâm nào giờ
Thế nên xin chớ hững hờ
Giữ lòng vững chắc nơi bờ tâm linh
Để tâm nhìn ngó đệ huynh 
Kịp thời nhắc nhở trong tình Linh Sơn
Cùng nhau tinh tấn vạn lần
Giữ gìn đạo pháp muôn phần đẹp tươi

0 Shares