Tu thiền chỉ nên đi tìm sự thanh tịnh nội tâm, từ sự thanh tịnh đó mà tìm được vô ngã. Trên con đường đi tìm vô ngã đó thì đạo đức xuất hiện dần. Vậy là không sợ sai. Còn ai tu thiền mà mong cầu năng lực đặc biệt thì dễ làm mồi cho ma.

0 Shares