0 Shares

Cuối đời ngồi tính lại xem
Đã đưa tất cả mấy “em” về chùa
Kiếp sau có muốn làm vua
Kiếp này Phật Pháp bốn mùa tuyên dương
Lợi danh mọi thứ vô thường 
Chỉ còn công đức dẫn đường đem theo.

0 Shares
0 Shares