0 Shares

Có một góc khác để đánh giá văn hoá của một quốc gia là xem báo chí nước đó nhắc đến tên ai nhiều nhất. Những người có đời sống đạo đức, có cống hiến hiệu quả, có tài năng khoa học hay là những tài tử diễn viên nhố nhăng hư hỏng tầm thường, tần suất lên báo giữa những người này hơn kém ra sao, dựa vào đó ta dự báo được ngay sự tiến bộ của quốc gia đó.

0 Shares
0 Shares