Làm dơ nguồn nước khác nào 
Cướp đi cuộc sống của bao nhiêu người 
Thế nên quả báo nhiều đời 
Hôi tanh đói khổ khóc cười ngu ngu

(ca dao mới)

0 Shares