Bây giờ thì Trung Quốc đã chính thức trở thành kẻ thù của Việt Nam và của Phật Giáo.

0 Shares