Nước Nam thì có vua Nam
Lẽ trời đã định muốn làm sao hơn
Giặc kia tàn ác khinh nhờn
Chỉ là chuốc lấy tủi hờn bại vong..

0 Shares