0 Shares

Nếu không có Rác thì không có việc xả rác. Nhà nước nên khuyến khích các sản phẩm không để lại Rác. Nhà nước nên tổ chức cuộc thi Ý tưởng làm ra sản phẩm dùng xong không để lại Rác.

0 Shares
0 Shares