0 Shares

Những bước đánh giá chính quyền cơ sở tốt :

– bước một, địa phương đó không có gia đình nào hoặc cá nhân nào bị rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bởi vì chính quyền luôn theo dõi và hỗ trợ tất cả.

– bước hai, địa phương đó bắt đầu có những gia đình hoặc cá nhân làm ăn phát đạt vì chính quyền luôn tìm cách tạo cơ hội cho làm ăn.

– bước ba, địa phương đó có mặt bằng giáo dục lên dần, ai cũng có trình độ văn hoá nhất định, bởi vì chính quyền luôn quan tâm việc giúp công dân được tiếp cận giáo dục.

– bước bốn, địa phương đó có lối sống lành mạnh đạo đức nghĩa tình bởi vì chính quyền luôn quan tâm xây dựng khuyến khích kêu gọi tu dưỡng đạo đức.

0 Shares
0 Shares