Chữ viết xấu của bác sĩ mỗi năm giết 7000 người (do người bán thuốc đọc nhầm tên thuốc, nên giao thuốc khác)

0 Shares