EG-Series: Thiền Định

Giải đáp thắc mắc về Thiền

1. Tại sao chúng ta phải cần có Công Đức và Đạo Đức mới ngồi thiền? Vì phước mỏng, cong đức t hiếu sẽ phát sinh nhiều chướng ngại về tinh thần lẫn vật chất, rất khó cho việc tiến tu. Nếu ta thanh...
Read More

7 Câu hỏi đáp về Thiền

Câu 1: Tại sao phải ngồi thiền đúng tư thế, giữ thân mềm mại bất động? Ta buộc phải ngồi đúng tư thế kiết già mà mười phương, ba đời Chư Phật đều ngồi như vậy. Vì sao? Vì đó là cấu trúc của...
Read More