EG-Series: Học tiếng Anh

Phrase – Tập ngữ – Cụm từ

Không phải một vài chữ nào kết hợp với nhau cũng gọi là PHRASE, In the shadow of a tree (trong bóng cây) The man over there (người đàn ông đằng kia) A very poor family (một gia đình rất nghèo) Phrase phải là...
Read More

Question in report sentence

• Ta xem câu: – Linda asked me: “Where do you live?” Đổi thành câu gián tiếp: – Linda asked where I lived. Me và I trùng nhau nên bỏ bớt một . Bỏ hai chấm, ngoặc kép, dấu hỏi. Không còn trợ động...
Read More

Learn by blood

Nhiều người học tiếng Anh buổi đầu cũng có cố gắng, nhưng về sau không giỏi, không đàm thoại tự nhiên được, không nhớ rõ từ vựng và ngữ pháp. Lý do là vì những người này học vừa đủ nhớ, vừa đủ thuộc...
Read More

Mười hai thì của To be

(xin thuộc lòng) SIMPLE TENSES – Future: Will /Shall be – Present: Am /Are/is – Past: Was /Were CONTINUOUS TENSES – Future: Will /Shall be Being – Present: Am/Are/is Being – Past: Was/Were Being PERFECT TENSES – Future: Will /Shall have Been – Present:...
Read More

Crucial problem

Mười hai thì động từ là cái lõi của ngữ pháp tiếng Anh. Ai học tiếng Anh đều phải nắm vững 12 thì động từ. Chưa nắm vững 12 thì động từ thì coi như còn lông bông ở ngoài đường chứ chưa bước...
Read More