EG-Series: Học tiếng Anh

English community

Người sống ở xứ nói tiếng Anh thì chẳng bao lâu cũng phải giỏi tiếng Anh vì chung quanh mình ai cũng nói tiếng Anh. Môi trường nói toàn tiếng Anh, cộng đồng nói toàn tiếng Anh là một yếu tố cực kỳ quan...
Read More

Natural speaking

Một bạn kể rằng nhờ học thuộc lòng tiếng Anh hôm giờ mà bây giờ làm việc với khách hàng nước ngoài tự nhiên nói được tiếng Anh luôn, chẳng hiểu tại sao nữa. Giá trị của việc học thuộc lòng (sau khi hiểu...
Read More

Ngoại ngữ

Học một ngoại ngữ là bước vào một thế giới khác lạ, từ vựng lạ, kiểu nói lạ. Kiểu nói tức là ngữ pháp. Ngữ pháp tức là cách ráp các từ vựng lại theo ngôn ngữ đó. Mỗi ngôn ngữ có cách khác...
Read More

How to learn English well?

Dưới đây là những chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Anh của Sư Phụ kính yêu: “Tóm tắt phương pháp học tiếng Anh của Sư Phụ như sau: – Bước đầu học từ vựng, viết nhiều lần cho thuộc, nghe máy đọc rồi...
Read More

English is important

Trong một buổi lễ, chẳng hiểu lọt đâu ra một ông khách Mỹ đi tới đi lui dáo dác. Một đại biểu thấy vậy đến bắt chuyện. Ông Mỹ kia mừng rỡ nói nãy giờ ông giống câm và điếc vì chẳng ai nói...
Read More

Pronunciation phát âm

Từ ngôn ngữ của Việt Nam, ta bước qua tiếng Anh là đi một đoạn đường rất dài với rất nhiều sự khác biệt, mà phát âm là một vấn đề lớn. Ta học giỏi ngữ pháp, mở rộng vocabulary, đặt câu dễ dàng,...
Read More

English

Tài Huỳnh kể có một huynh đệ chỉ học lớp 3, bây giờ làm tài xế, nhưng tham gia nhóm đặt 50 câu đơn giản beginning mỗi ngày, và rất chịu khó. Không ngày nào huynh đệ này ngưng làm bài đặt câu do...
Read More

Phrase – Tập ngữ – Cụm từ

Không phải một vài chữ nào kết hợp với nhau cũng gọi là PHRASE, In the shadow of a tree (trong bóng cây) The man over there (người đàn ông đằng kia) A very poor family (một gia đình rất nghèo) Phrase phải là...
Read More

Question in report sentence

• Ta xem câu: – Linda asked me: “Where do you live?” Đổi thành câu gián tiếp: – Linda asked where I lived. Me và I trùng nhau nên bỏ bớt một . Bỏ hai chấm, ngoặc kép, dấu hỏi. Không còn trợ động...
Read More

Learn by blood

Nhiều người học tiếng Anh buổi đầu cũng có cố gắng, nhưng về sau không giỏi, không đàm thoại tự nhiên được, không nhớ rõ từ vựng và ngữ pháp. Lý do là vì những người này học vừa đủ nhớ, vừa đủ thuộc...
Read More