EG-Series: Bản chất của quyền con người

Quyền con người của trẻ em

QUYỀN TRẺ EM Bây giờ ta ví dụ một tình huống, có một đứa trẻ nhất quyết không chịu đi học. Cha mẹ dỗ dành gì cũng không chịu đi học, dùng bất cứ phương pháp gì bé cũng không chịu đi học. Chỉ...
Read More

Quyền và sự công bằng

SỰ CÔNG BẰNG Bây giờ ta nói qua Quyền con người. Quyền con người cũng phải có hai yếu tố tương tự, một là điều kiện để có được Quyền con người, hai là các sự hỗ trợ để Quyền con người đó được...
Read More

Quyền và các điều kiện

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC QUYỀN Ta có thể định nghĩa Quyền là có thể được làm cái mình muốn và không cần phải làm cái mình không muốn. Ví dụ hai người cùng bước vào một tòa nhà, cùng bị bảo vệ...
Read More