Tổng hợp các kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp và công phu tu tập Thiền Định do chính Sư Phụ Thích Chân Quang biên soạn.

Xem thêm Hướng dẫn Thiền – Sư Phụ Thích Chân Quang

Lý thuyết về thiền định được củng cố và hệ thống hóa:

Trong loạt bài viết về Thiền bắt đầu từ bài Thiền số 1 đến số 30, Sư Phụ Thượng tọa Thích Chân Quang đã hệ thống hóa về phương pháp và kỹ thuật thiền định một cách chi tiết kỹ lưỡng, đây là cẩm nang thực hành thiền định quý cho tất cả những ai học và thực hành thiền định.