Tổng hợp các kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp và công phu tu tập Thiền Định do chính Sư Phụ Thích Chân Quang biên soạn.

Xem thêm Hướng dẫn Thiền – Sư Phụ Thích Chân Quang