Tổng hợp các câu hỏi – đáp, giải đáp thắc mắc các vấn đề về đạo lý, công phu tu tập, các vấn đề trong quá trình Thiền định, các vấn đề liên quan đến Phật pháp và xã hội … của Sư Phụ Thượng Tọa Thích Chân Quang.