English is important

0 Shares
english-is-important

Trong một buổi lễ, chẳng hiểu lọt đâu ra một ông khách Mỹ đi tới đi lui dáo dác. Một đại biểu thấy vậy đến bắt chuyện. Ông Mỹ kia mừng rỡ nói nãy giờ ông giống câm và điếc vì chẳng ai nói tiếng Anh với ông cả. Có vẻ ông trách ít người ở đây biết nói tiếng Anh quá.

Có một bà khách quý phái từ Thailand đến thăm một ngôi chùa trên núi. Trước khi về bà khen chùa này tu sĩ biết học tiếng Anh, vì nãy giờ có mấy tu sĩ khác nhau nói tiếng Anh với bà. Bà nói tiếng Anh giúp ta có nhiều cơ hội với thế giới.

Nếu ta yêu nước, xin hãy tình nguyện đi nhặt rác ngoài đường, và thuyết phục giúp đỡ nhiều người cùng học tiếng Anh.

English is now one of the standards to assess the value of a country. The higher rate of English speakers it gains, the better grade a nation gets.

 

Nguồn BKY

 

Bác:

Rủ nhau siêng học tiếng Anh,
Để cho đất nước hóa thành ngôi sao…

Yêu nước
Ngôn ngữ chung

Other posts of the serie

0 Shares
0 Shares