Đỉnh Núi Tuyết – Tập 24: Đệ nhất hùng biện

dinh-nui-tuyet-tap-24-de-nhat-hung-bien

The white peak – Vol 24: Foremost eloquence

Sau khi Đức Phật thị hiện đại thần thông lực, rất nhiều chúng sinh được lợi lạc. Một số lượng lớn các thanh niên và cư sĩ xin Người cho xuất gia.

Sa di Rahula xin phép Tôn giả Nanda dời trụ sở đào tạo thám tử về Vương Xá Thành nhằm thuận lợi hơn cho việc bảo vệ Phật và Tăng chúng.

“Này Đại vương, ai hiểu rằng nghiệp chi phối đời sống của chúng sinh , có thể đưa chúng sinh đến nơi cao sang hay thấp hèn thì người đấy đã bắt đầu có chính kiến trên lộ trình tu tập…” Đức Phật đang thuyết pháp trong hoàng cung của vua Pasenadi xứ Kosala theo lời thỉnh mời của Ngài.

Tôn giả Sariputta và tôn giả Kassapa dẫn đầu một đoàn rất đông các tỳ kheo về Kapilavatthu để thăm lại nơi Thế Tôn đã từng ở, về vườn Lambini để viếng nơi Thế Tôn đản sinh…

Bấy giờ đã là mùa đông, trời bắt đầu chuyển lạnh. Có vị Đại thần học sĩ Maha Kaccayana (Ca Chiên Diên) cùng bảy người bạn là cố vấn tâm linh của xứ Avanti, đến tinh xá thỉnh Phật thuyết giảng cho vua Candapajjota xứ ấy. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, cả tám người đều theo Phật xuất gia và đều chứng Thánh quả. Riêng tôn giả Maha Kaccayana được tôn giả Sariputta ca ngợi: “Tôn giả sẽ là ngôi sao sáng trong hàng đệ tử của Thế Tôn. Tôn giả sẽ rống tiếng rống sư tử để truyền bá chánh pháp nhiều nơi…”

Mua truyện:

Đỉnh Núi Tuyết 24 – Đệ Nhất Hùng Biện

Đỉnh Núi Tuyết - Tập 23: Vi diệu pháp
Đỉnh Núi Tuyết - Tập 25: Cha mẹ kiếp xưa
0 Shares