Đền ơn Phật

den-on-Phat

Xin kính lạy Thế Tôn cao cả
Vì chúng sinh nên đã mở ra
Một trời chánh pháp bao la
Chúng sinh tu tập bước qua khổ sầu.

Con ngẫm lại buổi đầu gặp đạo
Hiểu cuộc đời hư ảo phù du
Tâm hồn thoát cõi ngục tù
Nguyện theo Bát Chánh gắng tu tinh cần.

Có trí tuệ hiểu nhân hiểu quả
Có trái tim hỷ xả từ bi
Phật Đà dẫn một đường đi
Đưa con về chốn diệu kỳ an vui.

Nay nhìn lại bao người cùng sống
Nơi hành tinh hoa mộng xanh tươi
Nhưng mà có được mấy người
Biết nương Phật Pháp cho đời thăng hoa.

Thiếu Phật Pháp đời là bể khổ
Kiếp nhân sinh vô số lỗi lầm
Tâm hồn mờ mịt tối tăm
Sa chân lỡ bước trôi lăn đọa đày.

Đền ơn Phật con nay phát nguyện
Cả một đời tinh tiến tu hành
Rồi đem chánh pháp quang minh
Gieo vào khắp chốn chúng sinh vạn loài.

(trích Sám Hoằng Pháp 2016)

Nguồn Facebook Thiền Tôn Phật Quang

Trách nhiệm của người lãnh đạo đất nước theo nhân quả của đạo Phật
Bản chất của quyền con người
0 Shares