Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG

Núi rác khắp nơi

Cả xã hội báo động về những núi rác khắp nơi, gây xáo trộn đời sống của mọi người. Nhưng ở đâu mà có rác nhiều thế? Vì chính con người vất ra chứ đâu, chính con người tạo ra rác chứ đâu....
Read More

Cảm niệm Phật Đản 2014

Kính lạy Đấng Từ Phụ siêu phàm, là bậc thầy của vũ trụ, là bậc Giác ngộ tịch tĩnh tuyệt đối, là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng con. Cứ mỗi năm đến ngày rằm tháng tư là chúng con...
Read More