On This Day: July 22

Chung thủy

“Nguồn: ĐẠO VỢ CHỒNG – Sư Phụ. Thích Chân Quang tôn quý.” Một vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân là lòng chung thủy. Chúng ta thường phải đối diện với vấn đề lớn là sự thiếu chung thủy của người hôn...
Read More

The Guidance on Meditation – Chap 7

QUESTIONS & ANSWERS ABOUT MEDITATION (cont.) 6. What should we do when you feel drowsy during the meditation session? There are four causes of drowsiness: – Lack of sleep – Pressure from work – Poor realization of the whole body – Past karma Therefore,...
Read More