Latest

The role of human beings

In the beginning, simple plants appeared on the Earth. When they decayed, their wastes created nutrient elements for the appearance of more complex plants. Many species of semi-animal fungi also came to exist. Then species of animals from simple to complex structures eventually appeared....
Read More

Vai trò của loài người

Ban đầu thực vật sơ đẳng xuất hiện trên Địa cầu. Khi tàn úa chết đi, chất bả của chúng tạo nên các thành phần dinh dưỡng cho các cây cối cao cấp hơn xuất hiện. Nhiều loại khuẩn nấm bán động vật cũng...
Read More

We may be wrong

Scientists calculate that in about 3 billion years from now, the sun will stop burning, explode and then shrink. Lives on the Earth will be destroyed just several minutes before such a moment. However, we may be wrong about this. The burning speed of...
Read More

Diabetes trap

We often hear about the fact that many kings in the past did not live a long life. Most of them die at around the age of 50 and were afflicted with diabetes. We are thankful to the development of modern medicine for pointing...
Read More

Có thể chúng ta đã nhầm

Các nhà khoa học tính toán khoảng 3 tỉ năm nữa thì mặt trời sẽ cháy xong, bùng nổ rồi co cụm. Sự sống Địa cầu sẽ bị hủy diệt trước đó một chút. Nhưng, có thể chúng ta đã nhầm. Tốc độ cháy...
Read More